2017-07-29.CSKA-SKAKhb

2017-07-29.CSKA-SKAKhb.1
2017-07-29.CSKA-SKAKhb.2

"-", 31 , 1 2017 .

2017-07-29.CSKA-SKAKhb.3

" ", 31 2017 .

2017-07-29.CSKA-SKAKhb.4

"", 31 2017 .