2003-10-25.CSKA-Rotor.1
2003-10-25.CSKA-Rotor.2
2003-10-25.CSKA-Rotor.3
2003-10-25.CSKA-Rotor.4
2003-10-25.CSKA-Rotor.5

"-", 27,28 2003 .

2003-10-25.CSKA-Rotor.7
2003-10-25.CSKA-Rotor.8

" ", 27 2003 .

2003-10-25.CSKA-Rotor

"", 44 2003 .

2003-10-25.CSKA-Rotor.6

"", 43 2003 .

Olich Popov