1988-09-01.CSKA-SKAKarpaty

" ", 1988 .

1988-09-01.CSKA-SKAKarpaty.1

" ", 3 1988 .