1986-07-01.CSKA-SKAKhb

" ", 1986 .

1986-07-01.CSKA-SKAKhb.1

" ", 3 1986 .