1977-06-17.CSKA-SKAK.1

" ", 18 1977 .

1977-06-17.CSKA-SKAK

"-", 25 1977 .