1973-08-23.Vasasnal-CSKA

"KOMAROM ESZTERGOM", 29 1973 .