1957-07-01.CSKMO-KrylijaSovetovKb

" . . ''. 1. 1957 ", .. ., 2010 .