1927-10-16.PavlovPosad-OPPV
1927-10-16.PavlovPosad-OPPV.1

" ", 15,18 1927 .