1927-07-02.NizhnijNovgorod.2

" ", 5 1927 .

1927-07-02.NizhnijNovgorod.1

" ", 8 1927 .

1927-07-02.NizhnijNovgorod

"", 10 1927 .

1927-07-02.NizhnijNovgorod.3

" ", 17 1927 .