1923-08-12.OPPV-Gosbank
1923-08-12.OPPV-Gosbank.1

"", 17,18 1923 .